Resultaten 1995 


primaire weidevogels aantal
kievit 20
grutto 5
wulp
scholekster 8
tureluur 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 15
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen