Resultaten 2017


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 55 14 17
grutto 18 12 3
wulp
scholekster
tureluur 22 2 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 4 1 3
zomertaling
slobeend 6 1 2
kuifeend 1 1
veldleeuwerik
graspieper 4
gele kwikstaart 1 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling
krakeend 2 1
bergeend 1 4
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 16 4 15
kluut 12
visdief 7
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier 4
tapuit
witte kwikstaart 1 1
kleine karekiet
nijlgans 1
bontbekplevier
grauwe gans 2 1
grote canadese gans 1
dodaars
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw1
fuut
kokmeeuw7