Waterberging Noorderveld

In het begin van 2010 werd begonnen met de werkzaamheden om het natte gedeelte van het weidevogelreservaat met nog eens 5 ha te vergroten. Dit is een compensatie voor een stukje Ecologisch Hoofdstructuur dat elders een andere functie krijgt. Daarnaast werd er aangrenzend een waterberging gerealiseerd van circa 10 ha. De waterberging is nodig om in natte periodes het overtollige water uit de duinen – tijdelijk – op te vangen. Vanaf januari reden er naar schatting 3700 vracht-wagens vol met zand richting Amsterdam. Het zand wordt daar gebruikt als ophoog-materiaal. Van de opbrengst werd de waterberging (deels) betaald.  Op 15 september 2010 werd, met het onthullen van het informatiepaneel, de waterberging Noorderveld feestelijk geopend door Odd Wagner (wethouder gemeente Heemskerk), Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Bart Heller (lid Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland) en Jan van Mourik (regiomanager van PWN).


Oer-IJ

Een kreek is de centrale as in de waterberging en is geïnspireerd op het Oer-IJ. Tot rond het begin van onze jaartelling stroomde in dit gebied, via stelsels van kreken, rivierwater van het  Oer-IJ naar zee, terwijl bij hoogwater het zeewater land-inwaarts drong. Nog altijd zijn er hierdoor brakke plekken in de graslanden te vinden. Soorten als schorrezoutgras, knolvossenstaart en zilte rus wijzen op de aanwezigheid hiervan. Sporen van het Oer-IJ zijn heden ten dagen terug te vinden in het landschap. In de bodem zit o.a. kalkhoudende klei, een liefhebber van deze kleibodems is de dotterbloem, in het voorjaar kleuren de omringende weilanden van de waterberging geel.
Nieuwe aanwinsten

Opvallend was dat tijdens de werkzaamheden  een scholekster  en twee kieviten zaten te broeden. Nadat de werkzaamheden waren gestopt, bleek al snel dat de waterberging zeer in trek was als foerageergebied. Nieuwe aanwinsten als kluut, kleine plevier en visdief werden aangetrokken door het water en de natuurvriendelijke oever. De kluut heeft niet gebroed, maar er waren wel steeds 4 (alarmerende) paartjes aanwezig. Visdief en kleine plevier hebben met wisselend succes gebroed.