Resultaten 1971


primaire weidevogels aantal
kievit 24
grutto 6
wulp
scholekster 7
tureluur 2
watersnip
kemphaan
wilde eend
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet
kluut
visdief
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen