Resultaten 1984


primaire weidevogels aantal
kievit 29
grutto 1
wulp
scholekster 2
tureluur
watersnip
kemphaan
wilde eend 1
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen