Resultaten 1987


primaire weidevogels aantal
kievit 41
grutto 9
wulp
scholekster 7
tureluur 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 7
zomertaling
slobeend 2
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 13
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen