Resultaten 1990 


primaire weidevogels aantal
kievit 32
grutto 9
wulp
scholekster 9
tureluur 3
watersnip 2
kemphaan
wilde eend 10
zomertaling
slobeend 3
kuifeend
veldleeuwerik 4
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 3
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen