Resultaten 1991 


primaire weidevogels aantal
kievit 24
grutto 12
wulp
scholekster 13
tureluur 5
watersnip
kemphaan
wilde eend 8
zomertaling
slobeend 2
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 9
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen