Resultaten 1992


primaire weidevogels aantal
kievit 29
grutto 9
wulp
scholekster 6
tureluur 4
watersnip
kemphaan
wilde eend 7
zomertaling
slobeend
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 9
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen