Resultaten 1993 


primaire weidevogels aantal
kievit 19
grutto 7
wulp
scholekster 6
tureluur 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 6
zomertaling
slobeend 1
kuifeend 1
veldleeuwerik 1
graspieper 1
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 4
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 4
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier 1
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen