Resultaten 1994


primaire weidevogels aantal
kievit 17
grutto 6
wulp
scholekster 8
tureluur 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 3
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 6
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen