Resultaten 1996 


primaire weidevogels aantal
kievit 19
grutto 8
wulp
scholekster 6
tureluur
watersnip
kemphaan
wilde eend 9
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 1
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 7
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet 2
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen