Resultaten 1997 


primaire weidevogels aantal
kievit 19
grutto 11
wulp
scholekster 9
tureluur 5
watersnip
kemphaan
wilde eend 11
zomertaling
slobeend 1
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 6
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen