Resultaten 1998 


primaire weidevogels aantal
kievit 20
grutto 7
wulp
scholekster 6
tureluur 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 9
zomertaling
slobeend
kuifeend 2
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen