Resultaten 1999


primaire weidevogels aantal
kievit 16
grutto 4
wulp
scholekster 4
tureluur 5
watersnip
kemphaan
wilde eend 6
zomertaling
slobeend
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper 1
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 5
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen