Resultaten 2000 


primaire weidevogels aantal
kievit 11
grutto 2
wulp
scholekster 2
tureluur 6
watersnip
kemphaan
wilde eend 3
zomertaling
slobeend
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper 1
gele kwikstaart 1
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen