Resultaten 2001


primaire weidevogels aantal
kievit 17
grutto 1
wulp
scholekster 5
tureluur 7
watersnip
kemphaan
wilde eend 7
zomertaling 1
slobeend 2
kuifeend 2
veldleeuwerik
graspieper
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 13
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart 1
kleine karekiet 1
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen