Resultaten 2002


primaire weidevogels aantal
kievit 14
grutto 1
wulp
scholekster 4
tureluur 8
watersnip
kemphaan
wilde eend 3
zomertaling 1
slobeend
kuifeend 2
veldleeuwerik
graspieper 1
gele kwikstaart 3
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 1
bergeend 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning 2
meerkoet 7
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 3
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart 1
kleine karekiet 2
nijlgans 1
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen