Resultaten 2003 


primaire weidevogels aantal
kievit 18
grutto 4
wulp
scholekster 3
tureluur 7
watersnip
kemphaan
wilde eend 3
zomertaling
slobeend
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper 2
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling 1
krakeend 2
bergeend 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen