Resultaten 2004 


primaire weidevogels aantal
kievit 32
grutto 1
wulp
scholekster 2
tureluur 6
watersnip
kemphaan
wilde eend 5
zomertaling
slobeend
kuifeend 2
veldleeuwerik
graspieper 2
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 1
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen