Resultaten 2005 


primaire weidevogels aantal
kievit 28
grutto 3
wulp
scholekster 4
tureluur 7
watersnip
kemphaan
wilde eend 4
zomertaling
slobeend 1
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper 4
gele kwikstaart
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 4
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning 1
meerkoet 12
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 2
kleine plevier 1
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet 4
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen