Resultaten 2006 


primaire weidevogels aantal
kievit 26
grutto 3
wulp
scholekster 2
tureluur 11
watersnip
kemphaan 1
wilde eend 3
zomertaling
slobeend 1
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper 3
gele kwikstaart 1
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 3
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen