Resultaten 2007 


primaire weidevogels aantal
kievit 28
grutto 3
wulp
scholekster 3
tureluur 10
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 5
zomertaling
slobeend 1
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper 7
gele kwikstaart 1
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend 5
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 7
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet 1
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 1
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen