Resultaten 2008 


primaire weidevogels aantal
kievit 27
grutto 3
wulp
scholekster 3
tureluur 16
watersnip 2
kemphaan
wilde eend 6
zomertaling
slobeend 6
kuifeend
veldleeuwerik
graspieper 11
gele kwikstaart 2
secundaire weidevogels aantal
wintertaling
krakeend 2
bergeend 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 12
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier 1
grauwe gans 2
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen