Resultaten 2009 


primaire weidevogels aantal
kievit 32
grutto 1
wulp
scholekster 2
tureluur 13
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 6
zomertaling
slobeend 3
kuifeend 1
veldleeuwerik 1
graspieper 13
gele kwikstaart 3
secundaire weidevogels aantal
wintertaling 3
krakeend 4
bergeend 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 8
kluut
visdief
overige vogels aantal
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart 3
kleine karekiet 1
nijlgans 12
bontbekplevier
grauwe gans 4
grote canadese gans 1
dodaars
porseleinhoen 1