Resultaten 2010 


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 48 3 2
grutto 4
wulp
scholekster 3 1 2
tureluur 23 2
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 6
zomertaling
slobeend 6
kuifeend 1
veldleeuwerik
graspieper 10 3
gele kwikstaart 2
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling
krakeend 5
bergeend 3
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 12
kluut
2
visdief
4
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
5
tapuit
witte kwikstaart
1
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 1
grote canadese gans 1
dodaars 1
porseleinhoen

2010: een prima jaar
voor de weidevogels

In tegenstelling tot de landelijke tendens, was 2010 een uitstekend weidevogeljaar voor weidevogelreservaat "De Kampen". Door de koude winter liet het voorjaar langer op zich wachten dan andere jaren, de grasgroei kwam hierdoor later op gang en werd er pas heel laat gemaaid. De cijfers van de kievit zijn ronduit spectaculair, het beste resultaat sinds 1987 en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.  De grutto blijft een kritische soort, gelukkig zien wij een aarzelend, licht herstel. Helaas heeft de veldleeuwerik zich dit jaar niet laten horen en hopen wij nog steeds dat de zomertaling en de wintertaling zich weer zullen vestigen. Ondanks het koude voorjaar zagen wij toch nog veel jonge kievitpullen vliegvlug worden en  werden er ook gruttopullen gesignaleerd. Verder werd de dodaars als nieuw broedpaar verwelkomd  en voor derde achtereenvolgend jaar werd de Watersnip gesignaleerd. Voor de cijfers verwijs ik naar de rubriek 'resultaten'.  Verder werd begin januari gestart met de aanleg van Waterberging Noorderveld , deze was in juli gereed en was al vrij snel een geliefd foerageer- en broedgebied voor de weidevogels.