Resultaten 2011 


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 55 10 5
grutto 10 1
wulp
scholekster 3
1
tureluur 17 2 2
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 6 1
1
zomertaling
slobeend 4
kuifeend 1 2
veldleeuwerik
graspieper 14 2
gele kwikstaart 2 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 1
krakeend 1 1
bergeend 1
4
patrijs 1
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 15 4 11
kluut
9
visdief
7
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen 2
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
13
tapuit
witte kwikstaart 4
1
kleine karrekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 8 1
grote canadese gans 1
dodaars 1
porseleinhoen