Resultaten 2012 


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 63 10 7
grutto 10 3 1
wulp
scholekster 1
3
tureluur 25 4
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 5 2 1
zomertaling 2
slobeend 8 1
kuifeend 6 3
veldleeuwerik
graspieper 13 3
gele kwikstaart 2 1 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 1
krakeend 2
bergeend
3
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 17 3 7
kluut
14
visdief
11
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen
1
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
8
tapuit
witte kwikstaart 4
3
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 6 1
grote canadese gans 2
dodaars 1
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw2