Resultaten 2013


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 51 13 8
grutto 9 6 1
wulp
scholekster 3
1
tureluur 19 5
watersnip 1
kemphaan
wilde eend 9 4 1
zomertaling 1
slobeend 10 4
kuifeend 4 3
veldleeuwerik
graspieper 16 2
gele kwikstaart 3 1 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 2
krakeend 5 2
bergeend 1
5
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 12 5 10
kluut
9
visdief
54
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen
1
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier
4
tapuit
witte kwikstaart 1
2
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 3 3
grote canadese gans 1
dodaars
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw2
fuut1