Resultaten 2014


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 61 15 9
grutto 10 7 1
wulp
scholekster 1
1
tureluur 17 5 3
watersnip
kemphaan
wilde eend 10 2 1
zomertaling 2
slobeend 8 2 6
kuifeend 2 2
veldleeuwerik
graspieper 6 1
gele kwikstaart 2 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 1
krakeend 6 3
bergeend 3
7
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 18 5 8
kluut
13
visdief
40
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 1 1
kleine plevier
4
tapuit
witte kwikstaart 1
4
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 2 2
grote canadese gans 2
dodaars
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw
fuut