Resultaten 2015


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 54 17 8
grutto 10 10 1
wulp
scholekster 1
tureluur 10 3 4
watersnip
kemphaan
wilde eend 8 2 1
zomertaling 2
slobeend 5 2 3
kuifeend 2 1 2
veldleeuwerik
graspieper 4 1
gele kwikstaart 3 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 2
krakeend 4 1
bergeend 3 8
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 13 5 7
kluut 8
visdief 5
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen 1
fazant
knobbelzwaan 1 1
kleine plevier 4
tapuit
witte kwikstaart 1 2
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 3 1
grote canadese gans 2
dodaars
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw1
fuut1