Resultaten 2016


primaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
kievit 44 17 14
grutto 14 9 1
wulp
scholekster 1
tureluur 25 4 2
watersnip
kemphaan
wilde eend 7 1 1
zomertaling 2
slobeend 6 2 5
kuifeend 2 1
veldleeuwerik
graspieper 3 1 1
gele kwikstaart 2 1
secundaire weidevogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
wintertaling 1
krakeend 2 1 1
bergeend 2 5
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 17 4 9
kluut 8
visdief 16
overige vogels aantal
De Kampen
aantal
EHS
aantal
Waterberging
waterhoen
fazant
knobbelzwaan 1
kleine plevier 5
tapuit
witte kwikstaart 2 2
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 2
grote canadese gans 1
dodaars
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw1
fuut