Waarnemingen

Voor actuele waarnemingen verwijzen wij u  naar waarneming.nl:

                                                                                   
Heemskerk Noordbroekpolder                                                      Waterberging Noorderveld


Ger Stoker hield vanaf de begin jaren '90 een natuurjournaal bij, bijna dagelijks maakte hij een rondje door de polder en noteerde zijn waarnemingen. Hieronder vindt u een overzicht van alle waargenomen vogelsoorten in de Heemskerker Noordbroekpolder.


1. Knobbelzwaan  51. Bontbekplevier  101. Rouwkwikstaart 
2. Kleine Zwaan  52. Goudplevier  102. Winterkoning 
3. Wilde Zwaan  53. Zilverplevier  103. Heggenmus 
4. Kleine Rietgans  54. Kievit  104. Roodborst 
5. Grauwe Gans  55. Kanoet  105. Nachtegaal 
6. Kolgans  56. Bonte Strandloper 106. Zwarte Roodstaart 
7. Grote Canadese Gans  57. Kemphaan  107. Gekraagde Roodstaart 
8. Brandgans  58. Bokje  108. Paapje 
9. Rotgans  59. Watersnip  109. Roodborsttapuit 
10. Casarca  60. Houtsnip  110. Tapuit 
11. Bergeend  61. Grutto  111. Beflijster 
12. Tafeleend  62. Rosse Grutto  112. Merel 
13. Kuifeend  63. Regenwulp  113. Kramsvogel 
14. Nonnetje  64. Wulp  114. Zanglijster 
15. Grote Zaagbek 65. Zwarte Ruiter  115. Koperwiek 
16. Middelste Zaagbek  66. Tureluur  116. Grote Lijster 
17. Krakeend  67. Groenpootruiter  117. Sprinkhaanzanger 
18. Smient  68. Witgat  118. Kleine Karekiet 
19. Slobeend  69. Bosruiter  119. Grasmus 
20. Wilde Eend  70. Oeverloper  120. Zwartkop 
21. Pijlstaart  71. Zwartkopmeeuw  121. Fluiter 
22. Zomertaling 72. Dwergmeeuw  122. Tjiftjaf 
23. Wintertaling  73. Kokmeeuw  123. Fitis 
24. Patrijs  74. Stormmeeuw  124. Baardman 
25. Dodaars  75. Zilvermeeuw  125. Pimpelmees 
26. Fuut  76. Kleine Mantelmeeuw  126. Koolmees 
27. Aalscholver  77. Grote Mantelmeeuw  127. Gaai 
29. Kleine Zilverreiger  79. Holenduif  129. Kauw 
30. Grote Zilverreiger  80. Houtduif  130. Roek 
31. Blauwe Reiger  81. Turkse Tortel  131. Zwarte Kraai 
32. Purperreiger  82. Zomertortel  132. Bonte Kraai 
33. Ooievaar  83. Koekoek  133. Raaf 
34. Lepelaar  84. Steenuil  134. Spreeuw 
35. Zeearend  85. Bosuil  135. Huismus 
36. Bruine Kiekendief  86. Ransuil  136. Ringmus 
37. Blauwe Kiekendief  87. Velduil  137. Vink 
38. Havik  88. Gierzwaluw  138. Keep 
39. Sperwer  89. IJsvogel  139. Groenling 
40. Buizerd  90. Groene Specht  140. Putter 
41. Torenvalk  91. Grote Bonte Specht  141. Sijs 
42. Smelleken  92. Veldleeuwerik  142. Kneu 
43. Boomvalk  93. Boerenzwaluw  143. IJsgors 
44. Porseleinhoen  94. Huiszwaluw  144. Sneeuwgors 
45. Waterhoen  95. Boompieper  145. Rietgors 
46. Meerkoet  96. Graspieper  146. Zeearend
47. Scholekster  97. Oeverpieper  147. Kwartel
48. Steltkluut  98. Gele Kwikstaart  148. Rietgors
49. Kluut  99. Grote Gele Kwikstaart  149. Kwartelkoning
50. Kleine Plevier  100. Witte Kwikstaart  150. Rietgors