Onze weidevogels

Onder weidevogels worden vogelsoorten verstaan die in de graslanden broeden. Het is geen exact omschreven indeling, en ook geen uitsluitende classificatie zoals gebruikelijk in de wetenschap van het indelen: een weidevogel kan ook een zangvogel of een wadvogel zijn. De gebruikelijke definitie heeft betrekking op alle vogels die op de grond broeden in weilanden. Gangbaar is een onderscheid tussen primaire en secundaire weidevogels, waarbij de eerste categorie in hoofdzaak op grasland broedt, en de tweede dat in mindere mate doet.

Tot de primaire weidevogels rekenen  wij doorgaans steltlopers als kievit, scholekster, grutto, tureluur, kemphaan en watersnip. Velen beschouwen dit rijtje als de echte weidevogels; watersnip en kemphaan zijn echter zo zeldzaam dat ze ook in weilanden niet vaak worden aangetroffen. Enkele eendensoorten broeden eveneens overwegend op grasland: zomertaling en kuifeend. Verder voelen enkele kleine zangvogels zich zeer thuis in weilanden: veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.

Tot de secundaire weidevogels worden vogels gerekend die vaker in andere landschappen broeden dan in het weiland. Hiertoe behoren onder meer de veelvoorkomende meerkoet en wilde eend.  Andere secundaire weidevogels zijn eendensoorten als slobeend, krakeend, bergeend en de zeldzame  wintertaling, en bontbekplevier, kleine plevier, waterhoen, patrijs en de kwartelkoning.

Gedrag
Door in groepen te opereren slagen kieviten en grutto's er in om bedreigingen voor hun eieren en jongen weg te jagen: kraaien, meeuwen, reigers en ook roofvogels als buizerden worden verdreven door fel alarmerende weidevogels. De tureluur maakt zijn nest waarschijnlijk om die reden vaak vlakbij het nest van een kievit. Sommige weidevogels staan graag op uitkijkposten, zoals paaltjes langs het weiland. Onder andere de grutto en tureluur doen dat.

                           
             kemphen                                                 porseleinhoen                                      meerkoet  

                           
              grutto                                                      bergeend                                           wintertaling